تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان به درس ریاضی

46. آمار ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان غيرانتفاعي بردبار به درس رياضي 17 ص

قیمت : 8.000 تومان

مقدمه

هدف از انجام اين بررسي آماري، اينكه دريابيم:

«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبيرستان غيرانتفاعي بردبار تصميم دارند در رشته ي رياضي و فيزيك تحصيل كنند»

موضوع مورد مطالعه:

ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان  غيرانتفاعي بردبار به درس رياضي

در اين قسمت به توضيح درباره ي جدول هاي فراواني و چگونگي جمع آوري اطلاعات مي پردازيم.

براي جمع آوري اطلاعات درباره ي اين موضوع از پرسشنامه استفاده كرديم به طوري كه 34 پرسشنامه به عنوان نمونه كه شامل 7 سؤال مي‌باشد در اختيار دانش آموزان 12 كلاس موجود در دبيرستان بردبار به صورت اتفاقي و بدون شناخت قبلي قرار گرفت. سپس تمام پرسشنامه ها جمع آوري گرديد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها براي هر سؤال جدول فراواني كه شامل فراواني مطلق ، فراواني نسبي  و درصد فراواني نسبي  و فراواني تجمعي و زاويه ي مركزي  مي‌باشد و با توجه به نوع داده براي آن در صورت امكان مركز دسته  تعيين گرديد. سپس با توجه به نوع متغير مورد مطالعه براي هر سؤال نمودار ميله اي و دايره اي و يا نمودار مستطيلي و چند بر فراواني كشيده شد. سپس به پيدا كردن شاخص هاي مركزي (حد و ميانه و ميانگين) پرداختيم.

(هر داده كه بيشترين فراواني را دارد ميانه مقداري است كه نصف داده ها قبل از آن و نصف ديگر داده ها بعد از آن قرار دارد و ميانگين مركزيت داده ها را نشان مي‌دهد.)

دارای 20 پرسشنامه

جدول فراوانی

ميانگين

واريانس

انحراف معيار

ضريب تغييرات

نمودار دایره ای

نمودار چندبر

نتیجه گیری


برچسب‌ها: تحقيق آماري, پروژه آماري, سفارش پروژه آمار, خريد پروژه آمار, موضوع پروژه آمار
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |